Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna.


od-rakije-kuda-poskakuje-a-od-vina-kuda-nije-mirna
hrvatske posloviceodrakijekudaposkakujeodvinakudanijemirnaod rakijerakije kudakuda poskakujeod vinavina kudanije mirnaod rakije kudarakije kuda poskakujea od vinaod vina kudaod rakije kuda poskakujea od vina kuda

Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan. -Seneka
ako-neko-ne-zna-kuda-plovi-nijedan-vetar-nije-povoljan