Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.


od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo
ivo andricodsvegatosvetimajestejasamhteodanapravimsredstvokojimbihsavladaoosvojiosvetsadatajnačinioodmenesvojesredstvood svegasvega štošto svetsvet imaima ii jestejeste jaja samsam hteohteo dada napravimnapravim sredstvosredstvo kojimkojim bihbih savladaosavladao ii osvojioosvojio svetsada jeje tajtaj svetsvet načinionačinio odod menemene svojesvoje sredstvood svega štosvega što svetšto svet imasvet ima iima i jestei jeste jajeste ja samja sam hteosam hteo dahteo da napravimda napravim sredstvonapravim sredstvo kojimsredstvo kojim bihkojim bih savladaobih savladao isavladao i osvojioi osvojio sveta sada jesada je tajje taj svettaj svet načiniosvet načinio odnačinio od meneod mene svojemene svoje sredstvood svega što svetsvega što svet imašto svet ima isvet ima i jesteima i jeste jai jeste ja samjeste ja sam hteoja sam hteo dasam hteo da napravimhteo da napravim sredstvoda napravim sredstvo kojimnapravim sredstvo kojim bihsredstvo kojim bih savladaokojim bih savladao ibih savladao i osvojiosavladao i osvojio sveta sada je tajsada je taj svetje taj svet načiniotaj svet načinio odsvet načinio od menenačinio od mene svojeod mene svoje sredstvood svega što svet imasvega što svet ima išto svet ima i jestesvet ima i jeste jaima i jeste ja sami jeste ja sam hteojeste ja sam hteo daja sam hteo da napravimsam hteo da napravim sredstvohteo da napravim sredstvo kojimda napravim sredstvo kojim bihnapravim sredstvo kojim bih savladaosredstvo kojim bih savladao ikojim bih savladao i osvojiobih savladao i osvojio sveta sada je taj svetsada je taj svet načinioje taj svet načinio odtaj svet načinio od menesvet načinio od mene svojenačinio od mene svoje sredstvo

Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže. -Kes Eliot
rekla-bih-da-svet-u-uasnom-stanju-ali-sam-uplaena-da-bi-svet-rekao-gle-ko-to-kae
Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav. -Otac Tadej
svako-dobro-i-svako-zlo-potie-od-misli-jer-smo-mi-misleni-aparat-utiemo-ak-i-na-biljni-svet-budui-da-i-biljni-svet-ima-nervni-sistem-svi-oekuju-mir
Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja. -Paulo Koeljo
onaj-ko-voli-taj-pobedio-svet-i-ne-plai-se-da-e-i-izgubiti-istinska-ljubav-jeste-in-potpunog-predavanja
Dopusti da te svet promeni pa ćeš i ti moći menjati svet. -Če Gevara
dopusti-da-te-svet-promeni-pa-e-i-ti-moi-menjati-svet
Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada.  -Rejmond Karver
na-poetku-kada-sam-poinjao-da-piem-nisam-mogao-da-iskljuim-spoljni-svet-do-te-mere-do-koje-mogu-sada