Od svih grehova blud je najizrazitiji i najpotpuniji satanizam. Blud je direktniji i najbliži put pomračenja uma. Blud je kao otrovni mikrob što celu dušu pretvara u trulež.


od-svih-grehova-blud-najizrazitiji-i-najpotpuniji-satanizam-blud-direktniji-i-najblii-put-pomraenja-uma-blud-kao-otrovni-mikrob-to-celu-u-pretvara
nikolaj velimirovićodsvihgrehovabludnajizrazitijinajpotpunijisatanizambluddirektnijinajbližiputpomračenjaumakaootrovnimikrobtoceluduupretvaratruležod svihsvih grehovagrehova bludblud jeje najizrazitijinajizrazitiji ii najpotpunijinajpotpuniji satanizamblud jeje direktnijidirektniji ii najbližinajbliži putput pomračenjapomračenja umablud jeje kaokao otrovniotrovni mikrobmikrob štošto celucelu dušudušu pretvarapretvara uu truležod svih grehovasvih grehova bludgrehova blud jeblud je najizrazitijije najizrazitiji inajizrazitiji i najpotpunijii najpotpuniji satanizamblud je direktnijije direktniji idirektniji i najbližii najbliži putnajbliži put pomračenjaput pomračenja umablud je kaoje kao otrovnikao otrovni mikrobotrovni mikrob štomikrob što celušto celu dušucelu dušu pretvaradušu pretvara upretvara u trulež

Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji
Zablude i nečistoće uma nanose najstrašniju štetu i najveći su naprijatelji svih živih bića. -Dalaj Lama
zablude-i-neistoe-uma-nanose-najstraniju-tetu-i-najvei-su-naprijatelji-svih-ivih-bia
Tumačenje snova je kraljevski put ka znanju o nesvjesnim aktivnostima uma. -Sigmund Frojd
tumaenje-snova-kraljevski-put-ka-znanju-o-nesvjesnim-aktivnostima-uma