Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi.


od-svih-izuma-masovne-komunikacije-do-danas-slike-jo-uvek-govore-jezik-koji-razumljiv-najveem-broju-ljudi
volt dizniodsvihizumamasovnekomunikacijedodanasslikejouvekgovorejezikkojirazumljivnajvećembrojuljudiod svihsvih izumaizuma masovnemasovne komunikacijekomunikacije dodo danasdanas slikeslike jošjoš uvekuvek govoregovore jezikjezik kojikoji jeje razumljivrazumljiv najvećemnajvećem brojubroju ljudiod svih izumasvih izuma masovneizuma masovne komunikacijemasovne komunikacije dokomunikacije do danasdo danas slikedanas slike jošslike još uvekjoš uvek govoreuvek govore jezikgovore jezik kojijezik koji jekoji je razumljivje razumljiv najvećemrazumljiv najvećem brojunajvećem broju ljudiod svih izuma masovnesvih izuma masovne komunikacijeizuma masovne komunikacije domasovne komunikacije do danaskomunikacije do danas slikedo danas slike jošdanas slike još uvekslike još uvek govorejoš uvek govore jezikuvek govore jezik kojigovore jezik koji jejezik koji je razumljivkoji je razumljiv najvećemje razumljiv najvećem brojurazumljiv najvećem broju ljudiod svih izuma masovne komunikacijesvih izuma masovne komunikacije doizuma masovne komunikacije do danasmasovne komunikacije do danas slikekomunikacije do danas slike jošdo danas slike još uvekdanas slike još uvek govoreslike još uvek govore jezikjoš uvek govore jezik kojiuvek govore jezik koji jegovore jezik koji je razumljivjezik koji je razumljiv najvećemkoji je razumljiv najvećem brojuje razumljiv najvećem broju ljudi

Ljudi koji jedan jezik govore i čitaju iste novine zovu se danas “nacije” i hoće da su zajedničkog porekla, a to ipak ni uz najgore krivotvorenje nije uspelo. -Miroslav Krleža
ljudi-koji-jedan-jezik-govore-i-itaju-iste-novine-zovu-se-danas-nacije-i-hoe-da-su-zajednikog-porekla-a-to-ipak-uz-najgore-krivotvorenje-nije-uspelo
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.
znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj
U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje