Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.


odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
sun cuodnosisepremasvojimvojnicimakaosvojojdecipratićetenajdubljedolineodnosinjimasinovimastajaćeporedtebedosmrtiodnosi sese premaprema svojimsvojim vojnicimavojnicima kaokao premaprema svojojsvojoj decideci ii pratićepratiće tete uu najdubljenajdublje dolineodnosi sese premaprema njimanjima kaokao premaprema svojimsvojim sinovimasinovima ii stajaćestajaće poredpored tebetebe dodo smrtiodnosi se premase prema svojimprema svojim vojnicimasvojim vojnicima kaovojnicima kao premakao prema svojojprema svojoj decisvojoj deci ideci i pratićei pratiće tepratiće te ute u najdubljeu najdublje dolineodnosi se premase prema njimaprema njima kaonjima kao premakao prema svojimprema svojim sinovimasvojim sinovima isinovima i stajaćei stajaće poredstajaće pored tebepored tebe dotebe do smrti

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu. -Ralf Voldo Emerson
veruj-ljudima-i-oni-e-biti-iskreni-prema-tebi-postupaj-prema-njima-kao-da-su-velikani-i-oni-e-pokazati-svoju-veliinu
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama