Oduvek je i svuda tako, da se sitni i bezimeni ljudi penju na leševe onih koji su oboreni u međusobnoj borbi velikih.


oduvek-i-svuda-tako-da-se-sitni-i-bezimeni-ljudi-penju-na-eve-onih-koji-su-oboreni-u-meusobnoj-borbi-velikih
ivo andrićoduveksvudatakodasesitnibezimeniljudipenjunaleeveonihkojisuoborenimeđusobnojborbivelikihoduvek jei svudasvuda takoda sese sitnisitni ii bezimenibezimeni ljudiljudi penjupenju nana leševeleševe onihonih kojikoji susu oborenioboreni uu međusobnojmeđusobnoj borbiborbi velikihoduvek je ije i svudai svuda takoda se sitnise sitni isitni i bezimenii bezimeni ljudibezimeni ljudi penjuljudi penju napenju na leševena leševe onihleševe onih kojionih koji sukoji su oborenisu oboreni uoboreni u međusobnoju međusobnoj borbimeđusobnoj borbi velikihoduvek je i svudaje i svuda takoda se sitni ise sitni i bezimenisitni i bezimeni ljudii bezimeni ljudi penjubezimeni ljudi penju naljudi penju na leševepenju na leševe onihna leševe onih kojileševe onih koji suonih koji su oborenikoji su oboreni usu oboreni u međusobnojoboreni u međusobnoj borbiu međusobnoj borbi velikihoduvek je i svuda takoda se sitni i bezimenise sitni i bezimeni ljudisitni i bezimeni ljudi penjui bezimeni ljudi penju nabezimeni ljudi penju na leševeljudi penju na leševe onihpenju na leševe onih kojina leševe onih koji suleševe onih koji su oborenionih koji su oboreni ukoji su oboreni u međusobnojsu oboreni u međusobnoj borbioboreni u međusobnoj borbi velikih

Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute. -Napoleon Bonaparta
deset-ljudi-koji-pricaju-prave-vie-buke-od-deset-hiljada-onih-koji-ute
Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju. -Dejl Karnegi
ne-bojite-se-onih-koji-tvrde-ve-onih-koji-izbegavaju