Oduvek me zanimalo zašto se dešava da, kad god mi je u životu zatrebala pomoć, pomogli su mi ljudi na koje nikad ne bih računao.


oduvek-me-zanimalo-zato-se-deava-da-kad-god-mi-u-ivotu-zatrebala-pomo-pomogli-su-mi-ljudi-na-koje-nikad-ne-bih-raunao
oduvekmezanimalozatosedeavadakadgodmiživotuzatrebalapomoćpomoglisuljudinakojenikadnebihračunaooduvek meme zanimalozanimalo zaštozašto sese dešavadešava dakad godgod mimi jeu životuživotu zatrebalazatrebala pomoćpomogli susu mimi ljudiljudi nana kojekoje nikadnikad nene bihbih računaooduvek me zanimalome zanimalo zaštozanimalo zašto sezašto se dešavase dešava dakad god migod mi jemi je uje u životuu životu zatrebalaživotu zatrebala pomoćpomogli su misu mi ljudimi ljudi naljudi na kojena koje nikadkoje nikad nenikad ne bihne bih računaooduvek me zanimalo zaštome zanimalo zašto sezanimalo zašto se dešavazašto se dešava dakad god mi jegod mi je umi je u životuje u životu zatrebalau životu zatrebala pomoćpomogli su mi ljudisu mi ljudi nami ljudi na kojeljudi na koje nikadna koje nikad nekoje nikad ne bihnikad ne bih računaooduvek me zanimalo zašto seme zanimalo zašto se dešavazanimalo zašto se dešava dakad god mi je ugod mi je u životumi je u životu zatrebalaje u životu zatrebala pomoćpomogli su mi ljudi nasu mi ljudi na kojemi ljudi na koje nikadljudi na koje nikad nena koje nikad ne bihkoje nikad ne bih računao

Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Zapamti, kad god ti zatreba ruka za pomoć, naćićeš jednu kod sebe. Kako stariš, shvatićeš da imaš dve ruke: jednu da pomogneš sebi, drugu da pomogneš drugima. -Odri Hepbern
zapamti-kad-god-ti-zatreba-ruka-za-pomo-naie-jednu-kod-sebe-kako-stari-shvatie-da-ima-dve-ruke-jednu-da-pomogne-sebi-drugu-da-pomogne-drugima
Dragi Fejsbuk prijatelji, ne bih da zvučim droljasto, ali slobodno me iskoristite kad god želite. Srdačno, Vaša Gramatika :)))
dragi-fejsbuk-prijatelji-ne-bih-da-zvuim-droljasto-ali-slobodno-me-iskoristite-kad-god-elite-srdano-vaa-gramatika
Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :D
onaj-oseaj-kad-zna-da-nikad-u-ivotu-nisi-probao-cigarete-alkohol-i-da-dete-za-primer-d