Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega.


ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega
borislav pekićogledalomanjedanampokažeonotoisprednjegakolikosakrijeizanjegaogledalo jeje manjemanje tutu dada namnam pokažepokaže onoono štošto jeje ispredispred njeganjega kolikokoliko dada sakrijesakrije onoono štošto jeje izaiza njegaogledalo je manjeje manje tumanje tu datu da namda nam pokaženam pokaže onopokaže ono štoono što ješto je ispredje ispred njegaispred njega kolikonjega koliko dakoliko da sakrijeda sakrije onosakrije ono štoono što ješto je izaje iza njegaogledalo je manje tuje manje tu damanje tu da namtu da nam pokažeda nam pokaže ononam pokaže ono štopokaže ono što jeono što je ispredšto je ispred njegaje ispred njega kolikoispred njega koliko danjega koliko da sakrijekoliko da sakrije onoda sakrije ono štosakrije ono što jeono što je izašto je iza njegaogledalo je manje tu daje manje tu da nammanje tu da nam pokažetu da nam pokaže onoda nam pokaže ono štonam pokaže ono što jepokaže ono što je ispredono što je ispred njegašto je ispred njega kolikoje ispred njega koliko daispred njega koliko da sakrijenjega koliko da sakrije onokoliko da sakrije ono štoda sakrije ono što jesakrije ono što je izaono što je iza njega

Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Pomoć naših prijatelja nije ono što nam zaista pomaže koliko je to naša ubeđenost u njihovu pomoć. -Epikur
pomo-naih-prijatelja-nije-ono-to-nam-zaista-pomae-koliko-to-naa-ubeenost-u-njihovu-pomo