Oči i uši loši su svedoci ako ti duh nije školovan.


oi-i-ui-loi-su-svedoci-ako-ti-duh-nije-kolovan
heraklitočiuiloisusvedociakotiduhnijekolovanoči ii ušiuši lošiloši susu svedocisvedoci akoako titi duhduh nijenije školovanoči i ušii uši lošiuši loši suloši su svedocisu svedoci akosvedoci ako tiako ti duhti duh nijeduh nije školovanoči i uši lošii uši loši suuši loši su svedociloši su svedoci akosu svedoci ako tisvedoci ako ti duhako ti duh nijeti duh nije školovanoči i uši loši sui uši loši su svedociuši loši su svedoci akološi su svedoci ako tisu svedoci ako ti duhsvedoci ako ti duh nijeako ti duh nije školovan

Oči i uši su ljudima zli svedoci ako imaju varvarske duše. -Heraklit
oi-i-ui-su-ljudima-zli-svedoci-ako-imaju-varvarske-e
Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni. -Vudi Alen
samo-su-dva-tipa-ljudi-na-ovom-svetu-dobri-i-loi-dobri-bolje-spavaju-ali-ini-se-da-loi-vie-uivaju-u-satima-kad-su-budni
Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna. -Epikur
nijedno-zadovoljstvo-nije-samo-po-sebi-loe-ve-su-loi-naini-putem-kojih-ljudi-dolaze-do-zadovoljstva-koja-time-postaju-bolna-a-ne-sretna