Oči i uši loši su svedoci ako ti duh nije školovan.


oi-i-ui-loi-su-svedoci-ako-ti-duh-nije-kolovan
heraklitočiuiloisusvedociakotiduhnijekolovanoči ii ušiuši lošiloši susu svedocisvedoci akoako titi duhduh nijenije školovanoči i ušii uši lošiuši loši suloši su svedocisu svedoci akosvedoci ako tiako ti duhti duh nijeduh nije školovanoči i uši lošii uši loši suuši loši su svedociloši su svedoci akosu svedoci ako tisvedoci ako ti duhako ti duh nijeti duh nije školovanoči i uši loši sui uši loši su svedociuši loši su svedoci akološi su svedoci ako tisu svedoci ako ti duhsvedoci ako ti duh nijeako ti duh nije školovan

Oči i uši su ljudima zli svedoci ako imaju varvarske duše.Oči su veći svedoci od ušiju.Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.Školovan je onaj čovek koji je uspeo da očisti jezik od gadnih reči i svoje srce od smradnih želja i svoj um od bezbožnih misli. Ko nije ovo uspeo tome školovanje pomaže samo da jednom naučenom veštinom zarađuje sebi za hleb kao što školovan medved zarađuje svojom veštinom igranja.Nije svaka istina za svačije uši.