Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.


oko-lepote-su-uvek-ili-mrak-ljudske-sudbine-ili-sjaj-ljudske-krvi
ivo andrićokolepotesuuvekilimrakljudskesudbinesjajkrvioko lepotelepote susu uvekuvek iliili mrakmrak ljudskeljudske sudbinesudbine iliili sjajsjaj ljudskeljudske krvioko lepote sulepote su uveksu uvek iliuvek ili mrakili mrak ljudskemrak ljudske sudbineljudske sudbine ilisudbine ili sjajili sjaj ljudskesjaj ljudske krvioko lepote su uveklepote su uvek ilisu uvek ili mrakuvek ili mrak ljudskeili mrak ljudske sudbinemrak ljudske sudbine ililjudske sudbine ili sjajsudbine ili sjaj ljudskeili sjaj ljudske krvioko lepote su uvek ililepote su uvek ili mraksu uvek ili mrak ljudskeuvek ili mrak ljudske sudbineili mrak ljudske sudbine ilimrak ljudske sudbine ili sjajljudske sudbine ili sjaj ljudskesudbine ili sjaj ljudske krvi

Starost, bolest i sirotinja, ujedinjene, to su neosporno najveća i konačna katastrofa jedne ljudske sudbine. -Jovan Dučić
starost-bolest-i-sirotinja-ujedinjene-to-su-neosporno-najvea-i-konana-katastrofa-jedne-ljudske-sudbine
Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju -Aristotel
sve-ljudske-aktivnosti-imaju-jedan-ili-vie-od-ovih-sedam-uzroka-sreu-prirodu-prisilu-navike-razum-strast-elju
Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju. -Aristotel
sve-ljudske-aktivnosti-imaju-jedan-ili-vie-od-ovih-sedam-uzroka-sreu-prirodu-prisilu-navike-razum-strast-elju