Omiljena stvar u mome životu ne košta ništa u novcu. Stvarno je jasno da je najvredniji resurs koji svako od nas poseduje u stvari vreme.


omiljena-stvar-u-mome-ivotu-ne-ko-u-novcu-stvarno-jasno-da-najvredniji-resurs-koji-svako-od-nas-poseduje-u-stvari-vreme
stiv džobsomiljenastvarmomeživotunekotanitanovcustvarnojasnodanajvrednijiresurskojisvakoodnasposedujestvarivremeomiljena stvarstvar uu momemome životuživotu nene koštakošta ništaništa uu novcustvarno jeje jasnojasno dada jeje najvrednijinajvredniji resursresurs kojikoji svakosvako odod nasnas posedujeposeduje uu stvaristvari vremeomiljena stvar ustvar u momeu mome životumome životu neživotu ne koštane košta ništakošta ništa uništa u novcustvarno je jasnoje jasno dajasno da jeda je najvrednijije najvredniji resursnajvredniji resurs kojiresurs koji svakokoji svako odsvako od nasod nas posedujenas poseduje uposeduje u stvariu stvari vremeomiljena stvar u momestvar u mome životuu mome životu nemome životu ne koštaživotu ne košta ništane košta ništa ukošta ništa u novcustvarno je jasno daje jasno da jejasno da je najvrednijida je najvredniji resursje najvredniji resurs kojinajvredniji resurs koji svakoresurs koji svako odkoji svako od nassvako od nas posedujeod nas poseduje unas poseduje u stvariposeduje u stvari vremeomiljena stvar u mome životustvar u mome životu neu mome životu ne koštamome životu ne košta ništaživotu ne košta ništa une košta ništa u novcustvarno je jasno da jeje jasno da je najvrednijijasno da je najvredniji resursda je najvredniji resurs kojije najvredniji resurs koji svakonajvredniji resurs koji svako odresurs koji svako od naskoji svako od nas posedujesvako od nas poseduje uod nas poseduje u stvarinas poseduje u stvari vreme

U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.