On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.


on-jedan-od-onih-ljudi-koji-su-u-svakom-trenutku-i-u-snu-valjda-svesni-sebe-i-svoje-vrednosti-koju-su-sami-procenili-i-utvrdili
onjedanodonihljudikojisusvakomtrenutkusnuvaljdasvesnisebesvojevrednostikojusamiproceniliutvrdilion jeje jedanjedan odod onihonih ljudiljudi kojikoji susu uu svakomsvakom trenutkutrenutku –u snu– svesnisvesni sebesebe ii svojesvoje vrednostikoju susu samisami proceniliprocenili ii utvrdilion je jedanje jedan odjedan od onihod onih ljudionih ljudi kojiljudi koji sukoji su usu u svakomu svakom trenutkusvakom trenutku –trenutku – ii u snu– svesni sebesvesni sebe isebe i svojei svoje vrednostikoju su samisu sami procenilisami procenili iprocenili i utvrdilion je jedan odje jedan od onihjedan od onih ljudiod onih ljudi kojionih ljudi koji suljudi koji su ukoji su u svakomsu u svakom trenutkuu svakom trenutku –svakom trenutku – itrenutku – i u– i u snu– svesni sebe isvesni sebe i svojesebe i svoje vrednostikoju su sami procenilisu sami procenili isami procenili i utvrdilion je jedan od onihje jedan od onih ljudijedan od onih ljudi kojiod onih ljudi koji suonih ljudi koji su uljudi koji su u svakomkoji su u svakom trenutkusu u svakom trenutku –u svakom trenutku – isvakom trenutku – i utrenutku – i u snu– svesni sebe i svojesvesni sebe i svoje vrednostikoju su sami procenili isu sami procenili i utvrdili

Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne
Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život. -Stendal
sudbino-nisam-budala-svi-su-sami-za-sebe-u-ovoj-pustinji-koju-zovemo-ivot
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog