On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.


on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru
džordž bernard Šoonneznanitamislidasveovojasnoukazujenasjajnupolitičkukarijeruon nene znazna ništamisli dada znazna sveovo jasnojasno ukazujeukazuje nana sjajnusjajnu političkupolitičku karijeruon ne znane zna ništaa misli damisli da znada zna sveovo jasno ukazujejasno ukazuje naukazuje na sjajnuna sjajnu političkusjajnu političku karijeruon ne zna ništaa misli da znamisli da zna sveovo jasno ukazuje najasno ukazuje na sjajnuukazuje na sjajnu političkuna sjajnu političku karijerua misli da zna sveovo jasno ukazuje na sjajnujasno ukazuje na sjajnu političkuukazuje na sjajnu političku karijeru

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto.Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!Nerazumljivo zna govoriti svako, ali govoriti jasno malo njih.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.