Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.


ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
paulo koeljoonaželeladamukažegavolialitobisveupropastilomoglouplaitiilitobilojogorenaterationnjojona jeje želelaželela dada mumu kažekaže dada gaga volibi svesve upropastilomoglo bibi gaga uplašitiuplašiti iliilištošto bibi bilobilo jošjoš goregorenateratinaterati gaga dada ii onon njojnjoj kažekaže dada jeje voliona je želelaje želela daželela da muda mu kažemu kaže dakaže da gada ga voliali to bibi sve upropastilomoglo bi gabi ga uplašitiga uplašiti iliuplašiti iliilištošto bišto bi bilobi bilo jošbilo još gorejoš gorenaterati ganaterati ga daga da ida i oni on njojon njoj kaženjoj kaže dakaže da jeda je voli

Danas svi znaju da sam na tebe mislio kad sam rekao:
danas-svi-znaju-da-sam-na-tebe-mislio-kad-sam-rekao-ona-kae-balkonu-da-ga-voli-i-balkon-se-srui-u-tom-asu
voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesam
voli-me-iz-inata-voli-me-bez-ostatka-voli-me-bilo-gde-sam-bas-takvu-kakva-jesam
Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...
nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno