Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.


ona-prihvatila-svaki-deo-mene-i-nikada-nije-traila-da-se-menjam-a-promenila-me-jedina-kojoj-sam-uistinu-rekao-oseam-nije-traila-da-drim-kao-kap
Đorđe balaševićonaprihvatilasvakideomenenikadanijetražiladasemenjampromenilamejedinakojojsamuistinurekaotaosećamnijedržimkaokapvodenadlanuČinjenicavolimbilajojsasvimdovoljnaona jeje prihvatilaprihvatila svakisvaki deodeo menemene ii nikadanikada nijenije tražilatražila dada sese menjampromenila mejedina jeje kojojkojoj samsam uistinuuistinu rekaorekao štašta osećamnije tražilatražila dada jeje držimdržim kaokao kapkap vodevode nana dlanuČinjenica dada jeje volimvolim bilabila jojjoj jeje sasvimsasvim dovoljnaona je prihvatilaje prihvatila svakiprihvatila svaki deosvaki deo menedeo mene imene i nikadai nikada nijenikada nije tražilanije tražila datražila da seda se menjama promenila mejedina je kojojje kojoj samkojoj sam uistinusam uistinu rekaouistinu rekao štarekao šta osećamnije tražila datražila da jeda je držimje držim kaodržim kao kapkao kap vodekap vode navode na dlanuČinjenica da jeda je volimje volim bilavolim bila jojbila joj jejoj je sasvimje sasvim dovoljna

Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu. -Bernard Shaw
ako-nekad-jurei-za-sreom-naete-sreu-vi-ete-kao-i-ona-starica-to-traila-naoale-otkriti-da-vam-srea-sve-vrijeme-bila-na-nosu
Ona je želela lepu figuru, ravan stomak i zategnuto dupe ali je duša tražila pizzu, burek i ćevape… :D
ona-elela-lepu-figuru-ravan-stomak-i-zategnuto-dupe-ali-a-traila-pizzu-burek-i-evape-d
Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu