Ona se šminkala i češljala i to je sve što je uradila za poeziju.


ona-se-minkala-i-eljala-i-to-sve-to-uradila-za-poeziju
matija bećkovićonaseminkalačeljalatosvetouradilazapoezijuona sese šminkalašminkala ii češljalačešljala ije svesve štošto jeje uradilauradila zaza poezijuona se šminkalase šminkala išminkala i češljalai češljala ii to jeje sve štosve što ješto je uradilaje uradila zauradila za poezijuona se šminkala ise šminkala i češljalašminkala i češljala ičešljala i to jei to je sveje sve što jesve što je uradilašto je uradila zaje uradila za poezijuona se šminkala i češljalase šminkala i češljala ii češljala i to ječešljala i to je svei to je sve štoje sve što je uradilasve što je uradila zašto je uradila za poeziju

Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete. -Rejmond Karver
kada-piete-fikciju-ili-poezijusve-se-svodi-na-ovo-na-nezainteresovanost-prema-svemu-sem-tome-to-piete
Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
On:   Ona:   On:   Ona:   On:   Ona:   … Posvađali se, pa ne pričaju. :)
on-ona-on-ona-on-ona-posvaali-se-pa-ne-priaju
Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne