Ona te neće čekati vječno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znat će neko drugi, sigurno.


ona-te-nee-ekati-vjeno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znat-e-neko-drugi-sigurno
Đorđe balaševićonatenećečekativječnosačuvajtotomožeimatinjomjerakotinebudeznaoznatćenekodrugisigurnoona tete nećeneće čekatičekati vječnošto možešmožeš imatiimati sasa njomnjom jerjer akoako titi nene budešbudeš znaoznat ćeće nekoneko drugiona te nećete neće čekatineće čekati vječnosačuvaj to štošto možeš imatimožeš imati saimati sa njomsa njom jernjom jer akojer ako tiako ti neti ne budešne budeš znaoznat će nekoće neko drugiona te neće čekatite neće čekati vječnosačuvaj to što možeššto možeš imati samožeš imati sa njomimati sa njom jersa njom jer akonjom jer ako tijer ako ti neako ti ne budešti ne budeš znaoznat će neko drugiona te neće čekati vječnosačuvaj to što možeš imatišto možeš imati sa njommožeš imati sa njom jerimati sa njom jer akosa njom jer ako tinjom jer ako ti nejer ako ti ne budešako ti ne budeš znao

Ona te neće čekati večno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi, sigurno.
ona-te-nee-ekati-veno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znae-neko-drugi-sigurno
Želja da budeš neko drugi je traćenje onoga što zaista jesi. -Kurt Kobejn
elja-da-bude-neko-drugi-traenje-onoga-to-zaista-jesi
Želja da budeš neko drugi je upropaštavanje vlastite originalnosti. -Kurt Kobejn
elja-da-bude-neko-drugi-upropatavanje-vlastite-originalnosti
Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Nepobediv možeš da budeš ako ne ulaziš ni u kakvu borbu gde pobeda ne zavisi od tebe. -Epiktet
nepobediv-moe-da-bude-ako-ne-ulazi-u-kakvu-borbu-gde-pobeda-ne-zavisi-od-tebe