Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna.


onaj-ko-izgubi-nadu-prihvata-ono-to-mu-se-nudi-a-ko-prihvati-ono-to-mu-se-nudi-odrie-se-sopstvenog-sna
ljiljana habjanović-djurovićonajkoizgubinaduprihvataonotomusenudiprihvatinudiodričesopstvenogsnaonaj koko izgubiizgubi naduprihvata onoono štošto mumu sese nudiko prihvatiprihvati onoono štošto mumu sese nudiodriče sese sopstvenogsopstvenog snaonaj ko izgubiko izgubi naduprihvata ono štoono što mušto mu semu se nudia ko prihvatiko prihvati onoprihvati ono štoono što mušto mu semu se nudiodriče se sopstvenogse sopstvenog snaonaj ko izgubi naduprihvata ono što muono što mu sešto mu se nudia ko prihvati onoko prihvati ono štoprihvati ono što muono što mu sešto mu se nudiodriče se sopstvenog snaprihvata ono što mu seono što mu se nudia ko prihvati ono štoko prihvati ono što muprihvati ono što mu seono što mu se nudi

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati