Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.


onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
imanuel kantonajkookrutanpremaživotinjamatežaksvomeodnosuljudimačovjekovomsrcumožemosuditinjegovomživotinjamaonaj koko jeje okrutanokrutan premaprema životinjamaživotinjama težaktežak jeu svomesvome odnosuodnosu premaprema ljudimao čovjekovomčovjekovom srcusrcu možemomožemo suditisuditi premaprema njegovomnjegovom odnosuodnosu premaprema životinjamaonaj ko jeko je okrutanje okrutan premaokrutan prema životinjamaprema životinjama težakživotinjama težak jetežak je ii u svomeu svome odnosusvome odnosu premaodnosu prema ljudimao čovjekovom srcučovjekovom srcu možemosrcu možemo suditimožemo suditi premasuditi prema njegovomprema njegovom odnosunjegovom odnosu premaodnosu prema životinjama

Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor. -Demokrit
prema-konvenciji-slatko-prema-konvenciji-gorko-prema-konvenciji-vrue-prema-konvenciji-hladno-prema-konvenciji-boja-ali-u-stvarnosti-atomi-i-prostor
Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi