Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.


onaj-ko-orla-dri-za-rep-i-enu-za-re-moe-rei-da-ne-dri
narodne posloviceonajkoorladržizarepženurečmožerećidanitanedržionaj koorla držidrži zaza reprep ii ženuženu zaza rečmože rećireći dada ništaništa nene držionaj ko orlako orla držiorla drži zadrži za repza rep irep i ženui ženu zaženu za rečmože reći dareći da ništada ništa neništa ne držionaj ko orla držiko orla drži zaorla drži za repdrži za rep iza rep i ženurep i ženu zai ženu za rečmože reći da ništareći da ništa neda ništa ne držionaj ko orla drži zako orla drži za reporla drži za rep idrži za rep i ženuza rep i ženu zarep i ženu za rečmože reći da ništa nereći da ništa ne drži

Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju. -Onore de Balzak
apsurdno-rei-da-mukarac-ne-moe-voljeti-samo-jednu-enu-kao-sto-apsurdno-rei-da-muziar-treba-vie-violina-da-bi-svirao-istu-melodiju