Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.


onaj-ko-se-plai-smrti-strahuje-da-e-biti-li-oseanja-ili-da-e-dobiti-oseanja-druge-vrste-u-prvom-sluaju-nee-imati-vie-nikakvih-bolova-a-u-drugom-bie-na
marko aurelijeonajkoseplaismrtistrahujedaćebitilienosećanjailidobitidrugevrsteprvomslučajunećeimativienikakvihbolovadrugombićenadruginačinzadahnutduomprestatinjegovživotonaj koko sese plašiplaši smrtistrahuje dada ćeće bitibiti lišenlišen osećanjaosećanja iliili dada ćeće dobitidobiti osećanjaosećanja drugedruge vrsteu prvomprvom slučajuslučaju nećeneće imatiimati viševiše nikakvihnikakvih bolovau drugombiće nana drugidrugi načinnačin zadahnutzadahnut dušomdušom ii nećeneće prestatiprestati njegovnjegov životonaj ko seko se plašise plaši smrtistrahuje da ćeda će bitiće biti lišenbiti lišen osećanjališen osećanja iliosećanja ili daili da ćeda će dobitiće dobiti osećanjadobiti osećanja drugeosećanja druge vrsteu prvom slučajuprvom slučaju nećeslučaju neće imatineće imati višeimati više nikakvihviše nikakvih bolovaa u drugombiće na drugina drugi načindrugi način zadahnutnačin zadahnut dušomzadahnut dušom idušom i nećei neće prestatineće prestati njegovprestati njegov život

Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumjeti
Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak. -Borislav Pekić
ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak