Onaj ko se zaljubi u sebe neće imati rivala.


onaj-ko-se-zaljubi-u-sebe-nee-imati-rivala
bendžamin frenklinonajkosezaljubisebenećeimatirivalaonaj koko sese zaljubizaljubi uu sebesebe nećeneće imatiimati rivalaonaj ko seko se zaljubise zaljubi uzaljubi u sebeu sebe nećesebe neće imatineće imati rivalaonaj ko se zaljubiko se zaljubi use zaljubi u sebezaljubi u sebe nećeu sebe neće imatisebe neće imati rivalaonaj ko se zaljubi uko se zaljubi u sebese zaljubi u sebe nećezaljubi u sebe neće imatiu sebe neće imati rivala

Nijedna nacija neće imati nikakve koristi od dugotrajnog ratovanja. -Sun Cu
nijedna-nacija-nee-imati-nikakve-koristi-od-dugotrajnog-ratovanja
Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu. -Muhamed Ali
onaj-ko-nije-dovoljno-hrabar-da-rizikuje-nee-postii-u-ivotu
Onaj ko nije toliko hrabar da riskira neće ništa postići u životu. -Muhamed Ali
onaj-ko-nije-toliko-hrabar-da-riskira-nee-postii-u-ivotu