Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti.


onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti
blez paskalonajkosmisaosvogživotatražiduhovnomusavravanjunemožedabudenezadovoljanjeronotoonželiuveknjegovojvlastionaj koko smisaosmisao svogsvog životaživota tražitraži uu duhovnomduhovnom usavršavanjune možemože dada budebude nezadovoljanjer jeje onoono štošto onon želiželi uvekuvek uu njegovojnjegovoj vlastionaj ko smisaoko smisao svogsmisao svog životasvog života tražiživota traži utraži u duhovnomu duhovnom usavršavanjune može damože da budeda bude nezadovoljanjer je onoje ono štoono što onšto on želion želi uvekželi uvek uuvek u njegovoju njegovoj vlastionaj ko smisao svogko smisao svog životasmisao svog života tražisvog života traži uživota traži u duhovnomtraži u duhovnom usavršavanjune može da budemože da bude nezadovoljanjer je ono štoje ono što onono što on želišto on želi uvekon želi uvek uželi uvek u njegovojuvek u njegovoj vlastionaj ko smisao svog životako smisao svog života tražismisao svog života traži usvog života traži u duhovnomživota traži u duhovnom usavršavanjune može da bude nezadovoljanjer je ono što onje ono što on želiono što on želi uvekšto on želi uvek uon želi uvek u njegovojželi uvek u njegovoj vlasti

Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima: -Da bude zadovoljan bez razloga -Da se uvek nečim zanima -I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi! -Paulo Koeljo
jedno-dete-moe-odraslog-da-naui-trima-stvarima-da-bude-zadovoljan-bez-razloga-da-se-uvek-neim-zanima-i-da-ume-da-zahteva-svim-silama-ono-to-eli
Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima:-Da bude zadovoljan bez razloga-Da se uvek nečim zanima-I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi! -Paulo Koeljo
jedno-dete-moe-odraslog-da-naui-trima-stvarimada-bude-zadovoljan-bez-razlogada-se-uvek-neim-zanimai-da-ume-da-zahteva-svim-silama-ono-to-eli
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli