Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.


onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati
leonardo da vinčionajkovolipraksubezteorijepoputmoreplovcakojiseukrcanabrodkormilakompasatenikadneznakojuobalućepristationaj koko volivoli praksupraksu bezbez teorijeteorije jeje poputpoput moreplovcamoreplovca kojikoji sese ukrcaukrca nana brodbrod bezbez kormilakormila ii kompasate nikadnikad nene znazna nana kojukoju obaluobalu ćeće pristationaj ko voliko voli praksuvoli praksu bezpraksu bez teorijebez teorije jeteorije je poputje poput moreplovcapoput moreplovca kojimoreplovca koji sekoji se ukrcase ukrca naukrca na brodna brod bezbrod bez kormilabez kormila ikormila i kompasate nikad nenikad ne znane zna nazna na kojuna koju obalukoju obalu ćeobalu će pristationaj ko voli praksuko voli praksu bezvoli praksu bez teorijepraksu bez teorije jebez teorije je poputteorije je poput moreplovcaje poput moreplovca kojipoput moreplovca koji semoreplovca koji se ukrcakoji se ukrca nase ukrca na brodukrca na brod bezna brod bez kormilabrod bez kormila ibez kormila i kompasate nikad ne znanikad ne zna nane zna na kojuzna na koju obaluna koju obalu ćekoju obalu će pristationaj ko voli praksu bezko voli praksu bez teorijevoli praksu bez teorije jepraksu bez teorije je poputbez teorije je poput moreplovcateorije je poput moreplovca kojije poput moreplovca koji sepoput moreplovca koji se ukrcamoreplovca koji se ukrca nakoji se ukrca na brodse ukrca na brod bezukrca na brod bez kormilana brod bez kormila ibrod bez kormila i kompasate nikad ne zna nanikad ne zna na kojune zna na koju obaluzna na koju obalu ćena koju obalu će pristati

Život bez načela je brod bez kormila – Gandhi
ivot-bez-naela-brod-bez-kormila-gandhi
Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti. -Konfučije
onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
Iskustvo bez teorije je slijepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. -Imanuel Kant
iskustvo-bez-teorije-slijepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
Iskustvo bez teorije je slepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. -Imanuel Kant
iskustvo-bez-teorije-slepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra