Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.


onaj-ko-voli-taj-pobedio-svet-i-ne-plai-se-da-e-i-izgubiti-istinska-ljubav-jeste-in-potpunog-predavanja
paulo koeljoonajkovolitajpobediosvetneplaisedaćeitaizgubitiistinskaljubavjestečinpotpunogpredavanjaonaj koko volivoli tajtaj jeje pobediopobedio svetsvet ii nene plašiplaši sese dada ćeće ištaišta izgubitiistinska ljubavljubav jestejeste činčin potpunogpotpunog predavanjaonaj ko voliko voli tajvoli taj jetaj je pobedioje pobedio svetpobedio svet isvet i nei ne plašine plaši seplaši se dase da ćeda će ištaće išta izgubitiistinska ljubav jesteljubav jeste činjeste čin potpunogčin potpunog predavanjaonaj ko voli tajko voli taj jevoli taj je pobediotaj je pobedio svetje pobedio svet ipobedio svet i nesvet i ne plašii ne plaši sene plaši se daplaši se da ćese da će ištada će išta izgubitiistinska ljubav jeste činljubav jeste čin potpunogjeste čin potpunog predavanjaonaj ko voli taj jeko voli taj je pobediovoli taj je pobedio svettaj je pobedio svet ije pobedio svet i nepobedio svet i ne plašisvet i ne plaši sei ne plaši se dane plaši se da ćeplaši se da će ištase da će išta izgubitiistinska ljubav jeste čin potpunogljubav jeste čin potpunog predavanja

Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.Onaj ko voli mora znati izgubiti sebe i ponovo se pronaći.Onaj ko te u suze tera, taj te i voli.Moj karakter koji voli borbu pobedio je moju inteligenciju.Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.Istinska ljubav vrijedna je svake žrtve.