Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje.


onaj-koji-eli-da-ga-potuju-mora-znati-kako-da-komanduje
nikolo makijavelionajkojiželidagapotujumoraznatikakokomandujeonaj kojikoji želiželi dada gaga poštujupoštuju moramora znatiznati kakokako dada komandujeonaj koji želikoji želi daželi da gada ga poštujuga poštuju morapoštuju mora znatimora znati kakoznati kako dakako da komandujeonaj koji želi dakoji želi da gaželi da ga poštujuda ga poštuju moraga poštuju mora znatipoštuju mora znati kakomora znati kako daznati kako da komandujeonaj koji želi da gakoji želi da ga poštujuželi da ga poštuju morada ga poštuju mora znatiga poštuju mora znati kakopoštuju mora znati kako damora znati kako da komanduje

Onaj ko voli mora znati izgubiti sebe i ponovo se pronaći. -Paulo Koeljo
onaj-ko-voli-mora-znati-izgubiti-sebe-i-ponovo-se-pronai
Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje. -Galileo Galilej
vrlo-no-da-na-ugled-poinje-od-nas-samih-jer-onaj-koji-eli-da-ga-drugi-potuju-treba-najpre-da-sam-sebe-potuje
Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima. -Heraklit
ovek-koji-eli-da-neto-naui-o-svetu-mora-prvo-nauiti-o-njegovim-detaljima
Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu. -Leonardo da Vinči
onaj-koji-eli-da-se-obogati-za-jedan-dan-e-visiti-za-jednu-godinu