Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu.


onaj-koji-eli-da-se-obogati-za-jedan-dan-e-visiti-za-jednu-godinu
leonardo da vinčionajkojiželidaseobogatizajedandanćevisitijednugodinuonaj kojikoji želiželi dada sese obogatiobogati zaza jedanjedan dandan ćeće visitivisiti zaza jednujednu godinuonaj koji želikoji želi daželi da seda se obogatise obogati zaobogati za jedanza jedan danjedan dan ćedan će visitiće visiti zavisiti za jednuza jednu godinuonaj koji želi dakoji želi da seželi da se obogatida se obogati zase obogati za jedanobogati za jedan danza jedan dan ćejedan dan će visitidan će visiti zaće visiti za jednuvisiti za jednu godinuonaj koji želi da sekoji želi da se obogatiželi da se obogati zada se obogati za jedanse obogati za jedan danobogati za jedan dan ćeza jedan dan će visitijedan dan će visiti zadan će visiti za jednuće visiti za jednu godinu

Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu
Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje. -Nikolo Makijaveli
onaj-koji-eli-da-ga-potuju-mora-znati-kako-da-komanduje
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i