Onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta.


onaj-koji-ima-za-da-ivi-moe-podneti-bilo
fridrih ničeonajkojiimazatadaživimožepodnetibilotaonaj kojikoji imaima zaza štašta dada živiživi možemože podnetipodneti bilobilo štaonaj koji imakoji ima zaima za štaza šta dašta da živida živi možeživi može podnetimože podneti bilopodneti bilo štaonaj koji ima zakoji ima za štaima za šta daza šta da živišta da živi možeda živi može podnetiživi može podneti bilomože podneti bilo štaonaj koji ima za štakoji ima za šta daima za šta da živiza šta da živi možešta da živi može podnetida živi može podneti biloživi može podneti bilo šta

Tko ima zasto zbog kojeg živi, može se nositi s gotovo bilo kojim kako. -Fridrih Niče
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Tko ima
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako