Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.


onaj-koji-se-opredelio-za-ivot-duha-treba-da-se-kloni-dve-krajnosti-jedna-ivot-posve-zadovoljstvima-i-uivanjima-to-nisko-neplemenito-i-nekorisno
gotama budaonajkojiseopredeliozaživotduhatrebadaklonidvekrajnostijednaposvećenzadovoljstvimauživanjimatoniskoneplemenitonekorisnodrugaizloženmučenjimaružnonedostojnooslobođeniudaljioodobekrajnostizatootkriopraviputvodisaznanjuvelikojmudrostiuzvienostiunutarnjojsvetlostinirvanionaj kojikoji sese opredelioopredelio zaza životživot duhatreba dada sese klonikloni dvedve krajnostijedna jeje životživot posvećenposvećen zadovoljstvimazadovoljstvima ii uživanjimašto jeje niskoneplemenito ii nekorisnodruga jeje životživot izloženizložen mučenjimašto jeje ružnonedostojno ii nekorisnooslobođeni sese udaljioudaljio odod obeobe krajnostikrajnosti zatozato štošto jeje otkriootkrio pravipravi putput kojikoji vodivodi saznanjuvelikoj mudrostiunutarnjoj svetlostisvetlosti ii nirvanionaj koji sekoji se opredeliose opredelio zaopredelio za životza život duhatreba da seda se klonise kloni dvekloni dve krajnostijedna je životje život posvećenživot posvećen zadovoljstvimaposvećen zadovoljstvima izadovoljstvima i uživanjimašto je niskoneplemenito i nekorisnodruga je životje život izloženživot izložen mučenjimašto je ružnonedostojno i nekorisnooslobođeni se udaljiose udaljio odudaljio od obeod obe krajnostiobe krajnosti zatokrajnosti zato štozato što ješto je otkrioje otkrio praviotkrio pravi putpravi put kojiput koji vodikoji vodi saznanjuunutarnjoj svetlosti isvetlosti i nirvani

Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena. -Bruce Lee
ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena
Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati. -Ivo Andrić
ah-kad-bi-i-bilo-isto-to-i-zaspati-ivot-ne-bi-bio-ono-to-jeste-smrt-bez-mira-i-izvesnosti-beskorisno-u-starosti-produavati-ivot-mladost-treba
Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio. -Frenk Zapa
ako-ivi-dosadan-an-ivot-zato-to-sluao-mamu-tatu-uitelja-svetenika-ili-nekog-tipa-na-tvu-koji-ti-priao-treba-da-radi-onda-to-zasluio
Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja. -Aristotel
oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog