Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz labirint i obavezama najopterećenijeg života. Pravilno raspoređeno vrijeme nalik je zraci života koja prodire kroz sve njegove zanimacije. No, gdje nema plana, gdje se raspolaganje vremenom predaje tek pukom slučaju, ubrzo će zavladati haos.


onaj-koji-svakog-jutra-planira-dnevne-poslove-i-pridrava-se-plana-u-ruci-ima-nit-koja-e-ga-provesti-kroz-labirint-i-obavezama-najoptereenijeg-ivota
viktor igoonajkojisvakogjutraplaniradnevneposlovepridržavaseplanaruciimanitkojaćegaprovestikrozlabirintobavezamanajopterećenijegživotapravilnoraspoređenovrijemenalikzraciživotaprodiresvenjegovezanimacijenogdjenemaraspolaganjevremenompredajetekpukomslučajuubrzozavladatihaosonaj kojikoji svakogsvakog jutrajutra planiraplanira dnevnednevne posloveposlove ii pridržavapridržava sese planau ruciruci imaima nitnit kojakoja ćeće gaga provestiprovesti krozkroz labirintlabirint ii obavezamaobavezama najopterećenijegnajopterećenijeg životapravilno raspoređenoraspoređeno vrijemevrijeme naliknalik jeje zracizraci životaživota kojakoja prodireprodire krozkroz svesve njegovenjegove zanimacijegdje nemanema planagdje sese raspolaganjeraspolaganje vremenomvremenom predajepredaje tektek pukompukom slučajuubrzo ćeće zavladatizavladati haosonaj koji svakogkoji svakog jutrasvakog jutra planirajutra planira dnevneplanira dnevne poslovednevne poslove iposlove i pridržavai pridržava sepridržava se planau ruci imaruci ima nitima nit kojanit koja ćekoja će gaće ga provestiga provesti krozprovesti kroz labirintkroz labirint ilabirint i obavezamai obavezama najopterećenijegobavezama najopterećenijeg životapravilno raspoređeno vrijemeraspoređeno vrijeme nalikvrijeme nalik jenalik je zracije zraci životazraci života kojaživota koja prodirekoja prodire krozprodire kroz svekroz sve njegovesve njegove zanimacijegdje nema planagdje se raspolaganjese raspolaganje vremenomraspolaganje vremenom predajevremenom predaje tekpredaje tek pukomtek pukom slučajuubrzo će zavladatiće zavladati haos

Od dve glavne vrednosti života, lepote i istine. Prvu nalazim u srcu koje voli, drugu u ruci koja deli. -Zoran Đinđić
od-dve-glavne-vrednosti-ivota-lepote-i-istine-prvu-nalazim-u-srcu-koje-voli-drugu-u-ruci-koja-deli
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
Što više peska iscuri iz sata našeg života, jasnije možemo videti kroz njega. -Nikolo Makijaveli
to-vie-peska-iscuri-iz-sata-naeg-ivota-jasnije-moemo-videti-kroz-njega