Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.


onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
konfučijeonajkojiučibezrazmiljanjaizgubljenrazmiljaučenjavelikojopasnostionaj kojikoji učiuči bezbez razmišljanjarazmišljanja jeje izgubljenonaj kojikoji razmišljarazmišlja bezbez učenjaučenja jeu velikojvelikoj opasnostionaj koji učikoji uči bezuči bez razmišljanjabez razmišljanja jerazmišljanja je izgubljenonaj koji razmišljakoji razmišlja bezrazmišlja bez učenjabez učenja jeučenja je uje u velikoju velikoj opasnostionaj koji uči bezkoji uči bez razmišljanjauči bez razmišljanja jebez razmišljanja je izgubljenonaj koji razmišlja bezkoji razmišlja bez učenjarazmišlja bez učenja jebez učenja je uučenja je u velikojje u velikoj opasnostionaj koji uči bez razmišljanjakoji uči bez razmišljanja jeuči bez razmišljanja je izgubljenonaj koji razmišlja bez učenjakoji razmišlja bez učenja jerazmišlja bez učenja je ubez učenja je u velikojučenja je u velikoj opasnosti

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. -Sun Tzu
general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui
Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati. -Leonardo da Vinči
onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati