Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥


onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
onajosećajkaddirabrataznadajačikrenetebijetipobegnezaključasewcaliipakgavolionaj osećajosećaj kadkad dirašdiraš brataznaš dada jeje jačii kadkad krenekrene dada tete bijebije titi pobegnešpobegneš ii zaključašzaključaš sese uu wcd aliali ipakipak gaga volišvoliš ♥onaj osećaj kadosećaj kad diraškad diraš brataa znaš daznaš da jeda je jačii kad krenekad krene dakrene da teda te bijete bije tibije ti pobegnešti pobegneš ipobegneš i zaključaši zaključaš sezaključaš se use u wcd ali ipakali ipak gaipak ga volišga voliš ♥onaj osećaj kad dirašosećaj kad diraš brataa znaš da jeznaš da je jačii kad krene dakad krene da tekrene da te bijeda te bije tite bije ti pobegnešbije ti pobegneš iti pobegneš i zaključašpobegneš i zaključaš sei zaključaš se uzaključaš se u wcd ali ipak gaali ipak ga volišipak ga voliš ♥onaj osećaj kad diraš brataa znaš da je jačii kad krene da tekad krene da te bijekrene da te bije tida te bije ti pobegnešte bije ti pobegneš ibije ti pobegneš i zaključašti pobegneš i zaključaš sepobegneš i zaključaš se ui zaključaš se u wcd ali ipak ga volišali ipak ga voliš ♥

Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :D
onaj-oseaj-kad-zna-da-nikad-u-ivotu-nisi-probao-cigarete-alkohol-i-da-dete-za-primer-d
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo