Onaj osećaj kad ne možeš disati ali i dalje jedeš ! :D


onaj-oseaj-kad-ne-moe-disati-ali-i-dalje-jede-d
onajosećajkadnemožedisatialidaljejedeonaj osećajosećaj kadkad nene možešmožeš disatidisati aliali ii daljedalje jedešjedešonaj osećaj kadosećaj kad nekad ne možešne možeš disatimožeš disati alidisati ali iali i daljei dalje jedešdalje jedešonaj osećaj kad neosećaj kad ne možeškad ne možeš disatine možeš disati alimožeš disati ali idisati ali i daljeali i dalje jedeši dalje jedešonaj osećaj kad ne možešosećaj kad ne možeš disatikad ne možeš disati aline možeš disati ali imožeš disati ali i daljedisati ali i dalje jedešali i dalje jedeš

Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega