Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-


onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
onajosećajkadpočnudatesmarajustranicegrupekojepočinjurečimaonajosećaj…onaj osećajosećaj kadkad počnupočnu dada tete smarajusmaraju stranicestranice ii grupegrupe kojekoje počinjupočinju rečimarečima onajonaj osećaj…onaj osećaj kadosećaj kad počnukad počnu dapočnu da teda te smarajute smaraju stranicesmaraju stranice istranice i grupei grupe kojegrupe koje počinjukoje počinju rečimapočinju rečima onajrečima onaj osećaj…onaj osećaj kad počnuosećaj kad počnu dakad počnu da tepočnu da te smarajuda te smaraju stranicete smaraju stranice ismaraju stranice i grupestranice i grupe kojei grupe koje počinjugrupe koje počinju rečimakoje počinju rečima onajpočinju rečima onaj osećaj…onaj osećaj kad počnu daosećaj kad počnu da tekad počnu da te smarajupočnu da te smaraju straniceda te smaraju stranice ite smaraju stranice i grupesmaraju stranice i grupe kojestranice i grupe koje počinjui grupe koje počinju rečimagrupe koje počinju rečima onajkoje počinju rečima onaj osećaj…

Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad se probudite iz ružnog sna.
onaj-oseaj-kad-se-probudite-iz-runog-sna
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
onaj osećaj kad volis nekog,a on tebe ne :(
onaj-oseaj-kad-volis-nekoga-on-tebe-ne