Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.


onaj-oseaj-kad-su-ti-oi-pune-suza-a-ti-se-nasmeje-i-kae-nije-mi
onajosećajkadsutiočipunesuzasenasmejekaženijeminitaonaj osećajosećaj kadkad susu titi očioči punepune suzati sese nasmeješnasmeješ ii kažeškažeš nijenije mimi ništaonaj osećaj kadosećaj kad sukad su tisu ti očiti oči puneoči pune suzasuza a tia ti seti se nasmeješse nasmeješ inasmeješ i kažeši kažeš nijekažeš nije minije mi ništaonaj osećaj kad suosećaj kad su tikad su ti očisu ti oči puneti oči pune suzapune suza a tisuza a ti sea ti se nasmeješti se nasmeješ ise nasmeješ i kažešnasmeješ i kažeš nijei kažeš nije mikažeš nije mi ništaonaj osećaj kad su tiosećaj kad su ti očikad su ti oči punesu ti oči pune suzaoči pune suza a tipune suza a ti sesuza a ti se nasmeješa ti se nasmeješ iti se nasmeješ i kažešse nasmeješ i kažeš nijenasmeješ i kažeš nije mii kažeš nije mi ništa

Onaj osecaj kada su ti oci pune suza,a ti se nasmejes i kazes:Ma nije mi nista…
onaj-osecaj-kada-su-ti-oci-pune-suzaa-ti-se-nasmejes-i-kazesma-nije-mi-nista
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli