Onaj osećaj kad vidiš nečiji status i sramota te umesto njega… xD


onaj-oseaj-kad-vidi-neiji-status-i-sramota-te-umesto-njega-xd
onajosećajkadvidinečijistatussramotateumestonjega…xdonaj osećajosećaj kadkad vidišvidiš nečijinečiji statusstatus ii sramotasramota tete umestoumesto njega…njega… xdonaj osećaj kadosećaj kad vidiškad vidiš nečijividiš nečiji statusnečiji status istatus i sramotai sramota tesramota te umestote umesto njega…umesto njega… xdonaj osećaj kad vidišosećaj kad vidiš nečijikad vidiš nečiji statusvidiš nečiji status inečiji status i sramotastatus i sramota tei sramota te umestosramota te umesto njega…te umesto njega… xdonaj osećaj kad vidiš nečijiosećaj kad vidiš nečiji statuskad vidiš nečiji status ividiš nečiji status i sramotanečiji status i sramota testatus i sramota te umestoi sramota te umesto njega…sramota te umesto njega… xd

Onaj osecaj kad vidis neciji status i sramota te umjesto njega :D
onaj-osecaj-kad-vidis-neciji-status-i-sramota-te-umjesto-njega-d
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega