Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!


onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
onajosećajkadzaljubljenistuosobunekolikogodinatisesveviesviđaneprocenjivoonaj osećajosećaj kadkad sisi zaljubljenzaljubljen uu istuistu osobuosobu nekolikonekoliko godinagodina ii kadkad titi sese svesve viševiše ii viševiše sviđaonaj osećaj kadosećaj kad sikad si zaljubljensi zaljubljen uzaljubljen u istuu istu osobuistu osobu nekolikoosobu nekoliko godinanekoliko godina igodina i kadi kad tikad ti seti se svese sve višesve više iviše i višei više sviđaonaj osećaj kad siosećaj kad si zaljubljenkad si zaljubljen usi zaljubljen u istuzaljubljen u istu osobuu istu osobu nekolikoistu osobu nekoliko godinaosobu nekoliko godina inekoliko godina i kadgodina i kad tii kad ti sekad ti se sveti se sve višese sve više isve više i viševiše i više sviđaonaj osećaj kad si zaljubljenosećaj kad si zaljubljen ukad si zaljubljen u istusi zaljubljen u istu osobuzaljubljen u istu osobu nekolikou istu osobu nekoliko godinaistu osobu nekoliko godina iosobu nekoliko godina i kadnekoliko godina i kad tigodina i kad ti sei kad ti se svekad ti se sve višeti se sve više ise sve više i višesve više i više sviđa

Onaj osećaj kad napolju pada sneg a ti sediš u toplom… Neprocenjivo. ;)
onaj-oseaj-kad-napolju-pada-sneg-a-ti-sedi-u-toplom-neprocenjivo
Onaj osećaj kad ti više nije stalo nidočega.
onaj-oseaj-kad-ti-vie-nije-stalo-nidoega
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!
onaj-osjeaj-kad-ti-se-neko-svia-a-ne-moe-mu-priznati
Onaj osećaj kad se 2 dana nakon svađe setite šta ste sve mogli reći.
onaj-oseaj-kad-se-2-dana-nakon-svae-setite-ste-sve-mogli-rei