Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :D


onaj-oseaj-kad-zna-da-nikad-u-ivotu-nisi-probao-cigarete-alkohol-i-da-dete-za-primer-d
onajosećajkadznadanikadživotunisiprobaocigaretealkoholdetezaprimeronaj osećajosećaj kadkad znašznaš dada nikadnikad uu životuživotu nisinisi probaoprobao nini cigaretecigarete nini alkoholi dada sisi detedete zaza primeronaj osećaj kadosećaj kad znaškad znaš daznaš da nikadda nikad unikad u životuu životu nisiživotu nisi probaonisi probao niprobao ni cigareteni cigarete nicigarete ni alkoholi da sida si detesi dete zadete za primeronaj osećaj kad znašosećaj kad znaš dakad znaš da nikadznaš da nikad uda nikad u životunikad u životu nisiu životu nisi probaoživotu nisi probao ninisi probao ni cigareteprobao ni cigarete nini cigarete ni alkoholi da si deteda si dete zasi dete za primeronaj osećaj kad znaš daosećaj kad znaš da nikadkad znaš da nikad uznaš da nikad u životuda nikad u životu nisinikad u životu nisi probaou životu nisi probao niživotu nisi probao ni cigaretenisi probao ni cigarete niprobao ni cigarete ni alkoholi da si dete zada si dete za primer

Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze Vanja
onaj-osecaj-kad-vidis-dete-za-koje-nisi-siguran-da-li-musko-ili-zensko-i-pitas-ga-kako-se-zove-a-ono-ti-kaze-vanja
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega