Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…


onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
onajosecajkadvamsrceispunjenojerstevideliosobukojuvolite…onaj osecajosecaj kadkad vamvam jeje srcesrce ispunjenoispunjeno jerjer steste videlivideli osobuosobu kojukoju volite…onaj osecaj kadosecaj kad vamkad vam jevam je srceje srce ispunjenosrce ispunjeno jerispunjeno jer stejer ste videliste videli osobuvideli osobu kojuosobu koju volite…onaj osecaj kad vamosecaj kad vam jekad vam je srcevam je srce ispunjenoje srce ispunjeno jersrce ispunjeno jer steispunjeno jer ste videlijer ste videli osobuste videli osobu kojuvideli osobu koju volite…onaj osecaj kad vam jeosecaj kad vam je srcekad vam je srce ispunjenovam je srce ispunjeno jerje srce ispunjeno jer stesrce ispunjeno jer ste videliispunjeno jer ste videli osobujer ste videli osobu kojuste videli osobu koju volite…

Tužno je kad volite nekog neizmerno i kad vam on predstavlja najbitniju osobu na svetu a on za to ne mari. Kad osećate ogromnu bol koju on prouzrokuje svojom ...
tuno-kad-volite-nekog-neizmerno-i-kad-vam-on-predstavlja-najbitniju-osobu-na-svetu-a-on-za-to-ne-mari-kad-oseate-ogromnu-bol-koju-on-prouzrokuje
Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe
onaj-osecaj-kada-gledas-u-oci-osobu-koju-volis-i-nesvesno-se-najsmejes-jer-srecan-sto-kraj-tebe
Onaj osecaj kad posmatrate voljenu osobu dok spava.
onaj-osecaj-kad-posmatrate-voljenu-osobu-dok-spava
Onaj osecaj kad vam je dosadno…
onaj-osecaj-kad-vam-dosadno
Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae