Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)


onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
onajosecajkadviodukatesviostaveokrenuledjaaondadodjeonajpravipauhvatizarukuodvededalekodalekoodovogbezveznogsvetaonaj osecajosecaj kadkad vivi oduodu kaka tete svionda dodjedodje onajonaj pravipravi papa uhvatiuhvati zaza rukuruku ii odvedeod ovogovog bezveznogbezveznog svetaonaj osecaj kadosecaj kad vikad vi oduvi odu kaodu ka teka te svionda dodje onajdodje onaj pravionaj pravi papravi pa uhvatipa uhvati zauhvati za rukuza ruku iruku i odvedeod ovog bezveznogovog bezveznog svetaonaj osecaj kad viosecaj kad vi odukad vi odu kavi odu ka teodu ka te svionda dodje onaj pravidodje onaj pravi paonaj pravi pa uhvatipravi pa uhvati zapa uhvati za rukuuhvati za ruku iza ruku i odvedeod ovog bezveznog svetaonaj osecaj kad vi oduosecaj kad vi odu kakad vi odu ka tevi odu ka te svionda dodje onaj pravi padodje onaj pravi pa uhvationaj pravi pa uhvati zapravi pa uhvati za rukupa uhvati za ruku iuhvati za ruku i odvede

onaj osecaj kada ti svi okrenu ledja
onaj-osecaj-kada-ti-svi-okrenu-ledja
Onaj osecaj kad i Gavrilovici odu na more, a ti sedis kuci :/
onaj-osecaj-kad-i-gavrilovici-odu-na-more-a-ti-sedis-kuci
Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***
onaj-osecaj-kad-ti-ne-dostaje-osoba-dodje-tii-dxa-srusiss-ceo-svet-da-budes-kraj-nje-rohyy
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice -Duško Radović
uvajte-svoje-zdravlje-negde-na-nekom-tajnom-mestu-daleko-daleko-od-posla-i-porodice