Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze Vanja


onaj-osecaj-kad-vidis-dete-za-koje-nisi-siguran-da-li-musko-ili-zensko-i-pitas-ga-kako-se-zove-a-ono-ti-kaze-vanja
onajosecajkadvidisdetezakojenisisigurandalimuskoilizenskopitasgakakosezoveonotikazevanjaonaj osecajosecaj kadkad vidisvidis detedete zaza kojekoje nisinisi siguransiguran dada lili jeje muskomusko iliili zenskoi pitaspitas gaga kakokako sese zoveono titi kazekaze vanjaonaj osecaj kadosecaj kad vidiskad vidis detevidis dete zadete za kojeza koje nisikoje nisi sigurannisi siguran dasiguran da lida li jeli je muskoje musko ilimusko ili zenskoi pitas gapitas ga kakoga kako sekako se zovezove a onoa ono tiono ti kazeti kaze vanjaonaj osecaj kad vidisosecaj kad vidis detekad vidis dete zavidis dete za kojedete za koje nisiza koje nisi sigurankoje nisi siguran danisi siguran da lisiguran da li jeda li je muskoli je musko ilije musko ili zenskoi pitas ga kakopitas ga kako sega kako se zovese zove a onozove a ono tia ono ti kazeono ti kaze vanjaonaj osecaj kad vidis deteosecaj kad vidis dete zakad vidis dete za kojevidis dete za koje nisidete za koje nisi siguranza koje nisi siguran dakoje nisi siguran da linisi siguran da li jesiguran da li je muskoda li je musko ilili je musko ili zenskoi pitas ga kako sepitas ga kako se zovekako se zove a onose zove a ono tizove a ono ti kazea ono ti kaze vanja

Onaj osecaj kad vidis da je online, a ne pise ti nista :)))
onaj-osecaj-kad-vidis-da-online-a-ne-pise-ti-nista
Onaj osecaj kad vidis neciji status i sramota te umjesto njega :D
onaj-osecaj-kad-vidis-neciji-status-i-sramota-te-umjesto-njega-d
Onaj osecaj kad ti drugarica kaze: gleda te ^^
onaj-osecaj-kad-ti-drugarica-kaze-gleda-te
Onaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsala xD
onaj-osecaj-kad-ti-neko-kaze-da-smrsala-xd
Onaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsala
onaj-osecaj-kad-ti-neko-kaze-da-smrsala
Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :D
onaj-oseaj-kad-zna-da-nikad-u-ivotu-nisi-probao-cigarete-alkohol-i-da-dete-za-primer-d