Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(


onaj-osjeaj-kad-se-igra-balonom-i-ti-se-neda-i-onda-ti-ispadne-iz-ruke-i-ode-na-drugi-kraj-sobe
onajosjećajkadseigrabalonomnitatinedaondaispadneizrukeodenadrugikrajsobeonaj osjećajosjećaj kadkad sese igrašigraš balonombalonom ii ništaništa titi sese nedaneda ii ondaonda titi ispadneispadne iziz rukeruke ii odeode nana drugidrugi krajkraj sobeonaj osjećaj kadosjećaj kad sekad se igrašse igraš balonomigraš balonom ibalonom i ništai ništa tiništa ti seti se nedase neda ineda i ondai onda tionda ti ispadneti ispadne izispadne iz rukeiz ruke iruke i odei ode naode na drugina drugi krajdrugi kraj sobeonaj osjećaj kad seosjećaj kad se igraškad se igraš balonomse igraš balonom iigraš balonom i ništabalonom i ništa tii ništa ti seništa ti se nedati se neda ise neda i ondaneda i onda tii onda ti ispadneonda ti ispadne izti ispadne iz rukeispadne iz ruke iiz ruke i oderuke i ode nai ode na drugiode na drugi krajna drugi kraj sobeonaj osjećaj kad se igrašosjećaj kad se igraš balonomkad se igraš balonom ise igraš balonom i ništaigraš balonom i ništa tibalonom i ništa ti sei ništa ti se nedaništa ti se neda iti se neda i ondase neda i onda tineda i onda ti ispadnei onda ti ispadne izonda ti ispadne iz ruketi ispadne iz ruke iispadne iz ruke i odeiz ruke i ode naruke i ode na drugii ode na drugi krajode na drugi kraj sobe

Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/Onaj osjećaj kad misliš da te niko ne voli :/ :/Onaj usrani osecaj kad ti decko ode u Beograd.-.-Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Onaj osjećaj kad se zaljubiš u nekog i na kraju shvatiš da ima više mana nego vrlina..