onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...


onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
onajosjecajkadtisejavibivsanakongodinudanaraditvojstatusapitakotediradamupomognebihnajradijeposlaodovragaalinemozesjerjosonaj osjecajosjecaj kadkad titi sese javijavi bivsabivsa nakonnakon godinugodinu danadana radiradi tvojtvoj statusastatusa ii pitapita koko tete diradira dada mumu pomogneti bihbih jeje najradijenajradije poslaoposlao dodo vragavraga aliali nene mozesmozes jerjer josjosonaj osjecaj kadosjecaj kad tikad ti seti se javise javi bivsajavi bivsa nakonbivsa nakon godinunakon godinu danagodinu dana radidana radi tvojradi tvoj statusatvoj statusa istatusa i pitai pita kopita ko teko te dirate dira dadira da muda mu pomognepomogne a tia ti bihti bih jebih je najradijeje najradije poslaonajradije poslao doposlao do vragado vraga alivraga ali neali ne mozesne mozes jermozes jer josjer jos

Onaj osjecaj kad je onlajn a nece da se javi :-/Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!onaj osjecaj kad si ljubomorna,kad on drugu gledyaonaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupaOnaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?