onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...


onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
onajosjecajkadtisejavibivsanakongodinudanaraditvojstatusapitakotediradamupomognebihnajradijeposlaodovragaalinemozesjerjosonaj osjecajosjecaj kadkad titi sese javijavi bivsabivsa nakonnakon godinugodinu danadana radiradi tvojtvoj statusastatusa ii pitapita koko tete diradira dada mumu pomogneti bihbih jeje najradijenajradije poslaoposlao dodo vragavraga aliali nene mozesmozes jerjer josjosonaj osjecaj kadosjecaj kad tikad ti seti se javise javi bivsajavi bivsa nakonbivsa nakon godinunakon godinu danagodinu dana radidana radi tvojradi tvoj statusatvoj statusa istatusa i pitai pita kopita ko teko te dirate dira dadira da muda mu pomognepomogne a tia ti bihti bih jebih je najradijeje najradije poslaonajradije poslao doposlao do vragado vraga alivraga ali neali ne mozesne mozes jermozes jer josjer jos

Onaj osjecaj kad je onlajn a nece da se javi :-/
onaj-osjecaj-kad-onlajn-a-nece-da-se-javi
Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-s-drugom-a-pokazujes-da-te-ne-zanima-i-da-nije-bitan-ali-u-sebi-places-kad-online-cekas-da-se-javi-ali-se-to-nikad-ne
onaj osjecaj kad si ljubomorna,kad on drugu gledya
onaj-osjecaj-kad-ljubomornakad-on-drugu-gledya
onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupa
onaj-osjecaj-kad-se-on-se-prije-zaljubio-u-tebe-a-ti-ga-nisi-primjecivala-a-sad-kad-drugu-voli-ti-ga-gledas-iz-prikrajka-i-mislis-boze-kako-sam-glupa
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot