Onda sam shvatio da se moj put u magiji bliži kraju; Nepoznato je počelo da mi biva isuviše blisko.


onda-sam-shvatio-da-se-moj-put-u-magiji-blii-kraju-nepoznato-poelo-da-mi-biva-isuvie-blisko
paulo koeljoondasamshvatiodasemojputmagijibližikrajunepoznatopočelomibivaisuviebliskoonda samsam shvatioshvatio dada sese mojmoj putput uu magijimagiji bližibliži krajunepoznato jeje počelopočelo dada mimi bivabiva isuvišeisuviše bliskoonda sam shvatiosam shvatio dashvatio da seda se mojse moj putmoj put uput u magijiu magiji bližimagiji bliži krajunepoznato je počeloje počelo dapočelo da mida mi bivami biva isuvišebiva isuviše bliskoonda sam shvatio dasam shvatio da seshvatio da se mojda se moj putse moj put umoj put u magijiput u magiji bližiu magiji bliži krajunepoznato je počelo daje počelo da mipočelo da mi bivada mi biva isuvišemi biva isuviše bliskoonda sam shvatio da sesam shvatio da se mojshvatio da se moj putda se moj put use moj put u magijimoj put u magiji bližiput u magiji bliži krajunepoznato je počelo da mije počelo da mi bivapočelo da mi biva isuvišeda mi biva isuviše blisko

Poslije toga, kada se tamna noć završavala, već je bilo isuviše kasno da odbijem. Bilo je isuviše kasno da prestanem da te volim.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprječavanja grijeha nego zbog grijeha.Onda da živimo u grijehu?Ne. Ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemjerje i duhovne bogalje.Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...