Onda se oglasi mjesec riđ i izgladnio kao Nasrudin-hodžino magare. Pobrstio sve zelene zvijezde i cijele noći kunja povrh bijelih minareta kao iznad ogromnih zašiljenih olovaka kojima su davno pomrli anđeli ispisivali po nebu grijehove trećerazrednih smrtnika.


onda-se-oglasi-mjesec-ri-i-izgladnio-kao-nasrudinhodino-magare-pobrstio-sve-zelene-zvijezde-i-cijele-noi-kunja-povrh-bijelih-minareta-kao-iznad
zulfikar zuko džumhurondaseoglasimjesecriđizgladniokaonasrudinhodžinomagarepobrstiosvezelenezvijezdecijelenoćikunjapovrhbijelihminaretaiznadogromnihzailjeniholovakakojimasudavnopomrlianđeliispisivaliponebugrijehovetrećerazrednihsmrtnikaonda sese oglasioglasi mjesecmjesec riđriđ ii izgladnioizgladnio kaopobrstio svesve zelenezelene zvijezdezvijezde ii cijelecijele noćinoći kunjakunja povrhpovrh bijelihbijelih minaretaminareta kaokao iznadiznad ogromnihogromnih zašiljenihzašiljenih olovakaolovaka kojimakojima susu davnodavno pomrlipomrli anđelianđeli ispisivaliispisivali popo nebunebu grijehovegrijehove trećerazrednihtrećerazrednih smrtnikaonda se oglasise oglasi mjesecoglasi mjesec riđmjesec riđ iriđ i izgladnioi izgladnio kaopobrstio sve zelenesve zelene zvijezdezelene zvijezde izvijezde i cijelei cijele noćicijele noći kunjanoći kunja povrhkunja povrh bijelihpovrh bijelih minaretabijelih minareta kaominareta kao iznadkao iznad ogromnihiznad ogromnih zašiljenihogromnih zašiljenih olovakazašiljenih olovaka kojimaolovaka kojima sukojima su davnosu davno pomrlidavno pomrli anđelipomrli anđeli ispisivalianđeli ispisivali poispisivali po nebupo nebu grijehovenebu grijehove trećerazrednihgrijehove trećerazrednih smrtnika

Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.Kad bi zemlja ovako umela da voli, kao ja, već davno bi bila zvezda.