Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.


oni-koje-elimo-da-vidimo-ne-dolaze-u-asovima-kad-na-njih-mislimo-i-kad-ih-najvie-oekujemo-a-pojavljuju-se-u-nekom-trenutku-kad-smo-mislima-najdalje-od
ivo andrićonikoježelimodavidimonedolazečasovimakadnanjihmislimoihnajvieočekujemopojavljujusenekomtrenutkusmomislimanajdaljeodnjihnaojradostizbogponovnogviđenjatrebatadavremenadignednagdjepotisnutapojavipovrinioni kojekoje želimoželimo dada vidimovidimo nene dolazedolaze uu časovimačasovima kadkad nana njihnjih mislimomislimo ii kadkad ihih najvišenajviše očekujemopojavljuju sese uu nekomnekom trenutkutrenutku kadkad smosmo mislimamislima najdaljenajdalje odod njihi našojnašoj radostiradosti zbogzbog ponovnogponovnog viđenjaviđenja trebatreba tadatada vremenavremena dada sese dignedigne sasa dnagdje jeje potisnutai pojavipojavi sese nana površinioni koje želimokoje želimo daželimo da vidimoda vidimo nevidimo ne dolazene dolaze udolaze u časovimau časovima kadčasovima kad nakad na njihna njih mislimonjih mislimo imislimo i kadi kad ihkad ih najvišeih najviše očekujemoa pojavljuju sepojavljuju se use u nekomu nekom trenutkunekom trenutku kadtrenutku kad smokad smo mislimasmo mislima najdaljemislima najdalje odnajdalje od njihi našoj radostinašoj radosti zbogradosti zbog ponovnogzbog ponovnog viđenjaponovnog viđenja trebaviđenja treba tadatreba tada vremenatada vremena davremena da seda se dignese digne sadigne sa dnagdje je potisnutai pojavi sepojavi se nase na površini

Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Sklon sam briganju kad za to nemam nikakva razloga. A kad se pojavi razlog, onda se napijem. -Čarls Bukovski
sklon-sam-briganju-kad-za-to-nemam-nikakva-razloga-a-kad-se-pojavi-razlog-onda-se-napijem
Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze samo dvije. -Bosanske poslovice
pare-kad-odlaze-imaju-stotinu-nogu-a-kad-dolaze-samo-dvije