Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi.


oni-koji-duboko-vole-nikad-ne-ostare-ako-i-umru-od-starosti-umru-mladi
Žarko lauševićonikojidubokovolenikadneostareakoumruodstarostimladioni kojikoji dubokoduboko volevole nikadnikad nene ostareako ii umruumru odod starostiumru mladioni koji dubokokoji duboko voleduboko vole nikadvole nikad nenikad ne ostareako i umrui umru odumru od starostioni koji duboko volekoji duboko vole nikadduboko vole nikad nevole nikad ne ostareako i umru odi umru od starostioni koji duboko vole nikadkoji duboko vole nikad neduboko vole nikad ne ostareako i umru od starosti

Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu. -Volter
oni-koji-nikad-ne-povlae-svoje-miljenje-vie-vole-sebe-nego-istinu
Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje. -Gaj Julije Cezar
lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
Pjesnici tek onda počinju živjeti kad umru. -Ugo Foscolo
pjesnici-tek-onda-poinju-ivjeti-kad-umru
Treba oplakivati ljude kad se rode, a ne kada umru. -Monteskje
treba-oplakivati-ljude-kad-se-rode-a-ne-kada-umru