Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.


oni-koji-se-mogu-odrei-malo-vlastitih-sloboda-da-bi-postigli-malo-privremene-vlastite-sigurnosti-ne-zasluuju-slobodu-sigurnost
bendžamin frenklinonikojisemoguodrećimalovlastitihslobodadabipostigliprivremenevlastitesigurnostinezaslužujuslobodusigurnostoni kojikoji sese mogumogu odrećiodreći malomalo vlastitihvlastitih slobodasloboda dada bibi postiglipostigli malomalo privremeneprivremene vlastitevlastite sigurnostisigurnosti nene zaslužujuzaslužuju nini sloboduslobodu nini sigurnostoni koji sekoji se moguse mogu odrećimogu odreći maloodreći malo vlastitihmalo vlastitih slobodavlastitih sloboda dasloboda da bida bi postiglibi postigli malopostigli malo privremenemalo privremene vlastiteprivremene vlastite sigurnostivlastite sigurnosti nesigurnosti ne zaslužujune zaslužuju nizaslužuju ni sloboduni slobodu nislobodu ni sigurnostoni koji se mogukoji se mogu odrećise mogu odreći malomogu odreći malo vlastitihodreći malo vlastitih slobodamalo vlastitih sloboda davlastitih sloboda da bisloboda da bi postiglida bi postigli malobi postigli malo privremenepostigli malo privremene vlastitemalo privremene vlastite sigurnostiprivremene vlastite sigurnosti nevlastite sigurnosti ne zaslužujusigurnosti ne zaslužuju nine zaslužuju ni sloboduzaslužuju ni slobodu nini slobodu ni sigurnostoni koji se mogu odrećikoji se mogu odreći malose mogu odreći malo vlastitihmogu odreći malo vlastitih slobodaodreći malo vlastitih sloboda damalo vlastitih sloboda da bivlastitih sloboda da bi postiglisloboda da bi postigli maloda bi postigli malo privremenebi postigli malo privremene vlastitepostigli malo privremene vlastite sigurnostimalo privremene vlastite sigurnosti neprivremene vlastite sigurnosti ne zaslužujuvlastite sigurnosti ne zaslužuju nisigurnosti ne zaslužuju ni slobodune zaslužuju ni slobodu nizaslužuju ni slobodu ni sigurnost

Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta. -Lao Ce
oni-koji-malo-imaju-stei-e-koji-mnogo-imaju-skrenue-s-puta
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Da ti poklonim srce- malo je. Da ti poklonim vecnost- kratka je. Zato, evo ti sloboda – bolje je!
da-ti-poklonim-srce-malo-da-ti-poklonim-vecnost-kratka-zato-evo-ti-sloboda-bolje