Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj.


oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Đorđe balaševićonikojisuuspelidavrateosmehnaliceonomekojemjouvekimatragovasuzasamooniznajukakotodobarosećajoni kojikoji susu uspeliuspeli dada vratevrate osmehosmeh nana licelice onomeonome nana kojemkojem jošjoš uvekuvek imaima tragovatragova suzasamo onioni znajuznaju kakokako jedobar osećajoni koji sukoji su uspelisu uspeli dauspeli da vrateda vrate osmehvrate osmeh naosmeh na licena lice onomelice onome naonome na kojemna kojem joškojem još uvekjoš uvek imauvek ima tragovaima tragova suzasamo oni znajuoni znaju kakoznaju kako jeje to dobaroni koji su uspelikoji su uspeli dasu uspeli da vrateuspeli da vrate osmehda vrate osmeh navrate osmeh na liceosmeh na lice onomena lice onome nalice onome na kojemonome na kojem jošna kojem još uvekkojem još uvek imajoš uvek ima tragovauvek ima tragova suzasamo oni znaju kakooni znaju kako jekako je to dobarje to dobar osećajoni koji su uspeli dakoji su uspeli da vratesu uspeli da vrate osmehuspeli da vrate osmeh nada vrate osmeh na licevrate osmeh na lice onomeosmeh na lice onome nana lice onome na kojemlice onome na kojem jošonome na kojem još uvekna kojem još uvek imakojem još uvek ima tragovajoš uvek ima tragova suzasamo oni znaju kako jeznaju kako je to dobarkako je to dobar osećaj

Stvari koje krijete uvek vam se vrate u lice.
stvari-koje-krijete-uvek-vam-se-vrate-u-lice
Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju. -Đorđe Balašević
postoji-jedan-nerjeiv-problem-kod-nas-oni-koji-te-vole-to-ne-znaju-da-pokau-a-oni-koji-te-mrze-to-ne-znaju-da-sakriju
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju