Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.


oni-vele-meni-ako-vidi-roba-gde-spava-ne-budi-ga-jer-moda-sanja-o-slobodi-ja-velim-njima-ako-vidite-roba-gde-spava-probudite-ga-i-objasnite-mu-slobodu
halil džubranonivelemeniakovidirobagdespavanebudigajermoždasanjaslobodijavelimnjimaviditeprobuditeobjasnitemusloboduoni velevele meniako vidišvidiš robaroba gdegde spavane budibudi gaga jermožda sanjasanja oo slobodija velimvelim njimaako viditevidite robaroba gdegde spavaprobudite gaga ii objasniteobjasnite mumu sloboduoni vele meniako vidiš robavidiš roba gderoba gde spavane budi gabudi ga jermožda sanja osanja o slobodija velim njimaako vidite robavidite roba gderoba gde spavaprobudite ga iga i objasnitei objasnite muobjasnite mu slobodu

Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna.Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Ako je putanja lepa, nemojmo pitati gde vodi.Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš na pogrešnom si mestu.Loša je ona roba koju treba prodavati zakletvom.